Všeobecné obchodné podmienky
Nákup môžu uskutočňovať fyzické i právnické osoby. Pre objednanie tovaru je potrebná registrácia. Registračné údaje budú použité len pre internú potrebu a naša firma ručí, že nebudú použité na iné účely.
Po stlačení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ v nákupnom košíku, bude objednávka zaregistrovaná v obchodnom systéme.
Od tohto momentu platia pre obe strany povinnosti a práva vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.
Po objednaní zákazník ihneď obdrží potvrdenie objednávky e-mailom a priebežne bude informovaný o stave jeho objednávky.
Daňový doklad zasielame v elektronickej podobe (PDF) e-mailom a slúži ako doklad o kúpe, alebo pre prípad reklamácie.

Pri objednávkach nad 20 eur, je nutné objednávku uhradiť dopredu. Bez platby predom nieje možné objednávku vybaviť, kedže sa jedná o tovar na mieru.
Pri objednávkach do 20 eur, je možné zvoliť úhradu dobierkou.

Dodacia lehota vytlačenej látky je 14 pracovných dní od úhrady a dodania korektných tlačových dát.

Cena tovaru
Zoznam tovaru priamo s predajnými cenami nájdete v cenníku. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať cenník podľa zmien výrobného programu.
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.

Práva a povinnosti predávajúceho
Predajca má povinnosť spracovať objednávku a odoslať objednaný tovar podľa termínu dodania.
Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť spracovať objednávku, ak je neúplne vyplnená alebo vzbudzuje pochybnosť skutočnej objednávky. O odmietnutí pošle vyrozumenie na e-mailovú adresu zákazníka.

Zákazníkovi sa zaväzujeme
- Dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.

- Dodať tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k prípadnému poškodeniu počas prepravy.
- Neposkytnúť zaslané tlačové dáta, ktoré doručí zákazník tretím stranám. Zaslané tlačové dáta sú stále majetkom zákazníka.

Ak kupujúci uplatní nárok na vrátenie tovaru v zmysle príslušného zákona, predajca je povinný vrátiť zaplatenú čiastku (bez poštovného a balného) do 14 dní od doručenia vráteného tovaru na adresu predajcu.

Predávajúci sa zaručuje chrániť osobné údaje zákazníka, neposkytuje ich žiadnym osobám.
Na žiadosť zákazníka môžu byť tieto údaje vymazané z databázy zákazníkov, okrem údajov slúžiacich k daňovej a účtovnej evidencií, ktorá je predávajúcim vedená zo zákona.

Predávajúci nezodpovedá za
- Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnostou alebo nesprávne udanou adresou prijímateľa.
- Poškodenie zásielky zavinené prepravnou spoločnostou.
- Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
- Vady a chyby v tlačových dátach (podkladoch), ktoré doručí zákazník.

Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje, že zaslané podklady na tlač sú jeho majetkom.
Nakupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť tovaru, v prípade akýchkoľvek poškodení to bezodkladne oznámiť predajcovi.
V prípade, že kupujúci tovar neprevezme, predávajúci si uplatňuje svoje právo na náhradu vzniknutej škody.
Ak si zákazník neprevezme tovar pri prvom doručení a bude požadovať opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého i opätovného doručenia tovaru.

Nakupujúci uvedie správne a pravdivé údaje do objednávky, najmä názov firmy alebo meno osoby.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)
Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho v prípade neosobného spôsobu doručenia tovaru (nevzťahuje sa na osobné prevzatie tovaru v mieste predávajúceho).
V súlade so zákonom má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, je potrebné dodržať nižšie uvedé podmienky:
- Kontaktujte nás (viď kontakt), že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu adresu uvedenú v časti kontakt a to za nasledujúcich podmienok
  1. tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  2. tovar nesmie byť použitý
  3. tovar musí byť nepoškodený
  4. tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, návodu atd.)
  5. zásielka musí obsahovať pôvodný doklad o kúpe
- Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (tovar neposielajte na dobierku).
- Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 7 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru.
- V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.

Personalizovaný tovar
V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho,
Vám ako kupujúcemu, týmto vopred oznamujeme že, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
Tým, že sa rozhodnete súhlasiť s našimi obchodnými podmienkami pred potvrdením Vašej objednávky, sme si splnili povinnosť Vás upozorniť na skutočnosť, že vo vyššie uvedených prípadoch nie je možné pre kupujúceho odstúpiť od zmluvy, čím sme si splnili zákonnú povinnosť, čo nás oprávňuje si na súde uplatniť, voči Vám ako kupujúcemu, nárok na zaplatenie dohodnutej ceny oproti povinnosti vydania tovaru.

Občiansky zákonník
Osobné údaje zákazníka poskytnuté v objednávke môžu byť spracované pre marketingové účely zásielkového predaja v rámci našej firmy na dobu neurčitú v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona ste oprávnený/á kedykoľvek písomne namietať proti ich ďalšiemu spracúvaniu (poskytovaniu), resp. využívaniu v poštovom styku.
Práva zo zodpovednosti za chyby veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe (§ 626 O. Z.)
Prevzatím veci prechádza na kupujúceho vlastníctvo kúpenej veci.
Pri zásielkovom predaji prechádza vlastníctvo na kupujúceho prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom.

Reklamačný poriadok
Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácií je odberateľ povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

K reklamácií je nutné vo všetkých prípadoch predložiť doklady o predaji tovaru vystavené predávajúcim kupujúcemu, teda faktúru.
Kupujúci má povinnosť dodať predajcovi reklamovaný tovar úplne, neporušený, čistý a v originálnom balení. Pokiaľ tak neurobí, je predávajúci oprávnený reklamáciu odmietnuť.

V prípade výmeny tovaru na základe reklamácie hradí kupujúci výdaje za dopravu do sídla firmy predávajúceho a predávajúci hradí výdaje za dopravu kupujúcemu.

Riešenie reklamácie odstúpením od zmluvy je možné až v prípade, keď sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na inom spôsobe riešenia.
Pri odstúpení môže kupujúci žiadať vrátenie kúpnej ceny, zníženej o hodnotu opotrebenia a ďalších zásahov z jeho strany.

Naša firma si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie na dobu nevyhnutnú k oprave tovaru.

Predávajúci má právo na náhradu vzniknutých servisných a organizačných nákladov spojených s testovaním ak:
- je tovar k reklamácií posielaný bez potrebných dokladov
- pri testovaní sa neprejaví chyba a tovar je plne funkčný
- záruka na tovar uplynula
- chyba bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, neodbornými zásahmiFloraprint - Digitálna potlač látok s Vašim dizajnom už od 5 metrov...